Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

Els principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

http://www.masllorenc.altanet.org/media/upload/imatges/DOGCAprovacioComissioUrbanisme.pdfhttp://www.masllorenc.altanet.org/media/upload/arxius/urbanisme/nnss/19-03-2015/02%20Modificacio%20NNSS%20Nous%20Usos.%20Projecte.pdfhttp://www.masllorenc.altanet.org/media/upload/arxius/urbanisme/nnss/19-03-...
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 
Ajuntament de Masllorenç Adreça: C/ Camp de la Bena, 25Telèfon: 977628515Fax: 977628545e-mail: ajuntament@masllorenc.cat 
Subscriure a