Anunci “Projecte per a la perforació d’un pou d’aigua per a l’abastament en alta del nucli de Masllorenç”

25/01/2022

Anunci “Projecte per a la perforació d’un pou d’aigua per a l’abastament en alta del nucli de Masllorenç”

AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ

ANUNCI

El ple ordinari de la corporació municipal de Masllorenç que va tenir lloc el dia 14 de desembre de 2021 va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte per a la perforació d’un pou d’aigua per a l’abastament en alta del nucli de Masllorenç”, redactat per l’enginyer industrial Antoni de Pàdua Canals Albertí d’Acció 2 Enginyers, SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 220.013,70 euros sense IVA.

El projecte, el pot consultar qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, els dilluns, dimarts, dijous i divendres d’onze del matí a dos quarts de dues del migdia i els dimecres de cinc de la tarda a vuit del vespre, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

L’Alcalde

Joan Miró Andreu