ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

27/10/2023 Actualitat

ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

El dia 15 de març de 2023, excavacions Juan José Blanco Lara de Roda de Berà va iniciar uns treballs de desbrossament i trituració de la vegetació existent a la zona verda de la urbanització Font d’en Talló amb mitjans mecànics.

Posteriorment, el mes de setembre de 2023, un cop finalitzat el període de restriccions per l’execució de treballs en zones forestals per a la prevenció d’incendis, l'empresa Forest Maranai, SLU també de Roda de Berà, va acabar aquestes tasques amb mitjans manuals.

Aquests treballs es van portar a terme als immobles municipals ubicats entre els carrers de l’Alba, Baixa de l’Ermita de Santa Cristina i una prolongació fins a la carretera de Masarbonès i es van executar segons el projecte redactat per l'empresa Forest Maranai, SLU el mes d'abril de 2022 i modificat el juliol de 2022.

En total, aquestes intervencions van tenir un cost de 10.120,00 euros

 Per altra part, el mes de juliol de 2022, Pablo Alfredo Kasían Ortiz va substituir l’aire condicionat del Consultori Municipal de Masllorenç per un import de 4.268,88 euros.

El dia 5 de setembre de 2023, es va iniciar la substitució de les lluminàries de vapor de sodi de l'enllumenat públic dels nuclis de població de Masllorenç i Masarbonès per uns de tipus LED.

Aquests treballs es van executar segons la memòria redactada per l'enginyer municipal Manuel David Zamora Gómez  el dia 10 de maig de 2022.

Per aquesta execució, el dia 14 de març de 2023, per resolució de l'alcaldia de l'Ajuntament de Masllorenç 2023-0000060 i 2023-0000061, es va acordar l’adhesió d’aquesta administració a la segona prorroga de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local; es va aprovar la contractació a l’empresa Novatilu, SL del subministrament del material per un import de 19.778,19 euros; i a l'empresa Alumbrados Varios, SA (Aluvisa) els treballs de substitució de les lluminàries  per un import de 9.377,89 euros. 

A més a més, per les resolucions de l'alcaldia 2023-0000202 i 2023-0000202 del dia 3 d'agost de 2023, es va aprovar la contractació menor de l'adquisició d'adaptadors per a lluminàries amb Novatilu, SL i de maneguet acoblament braç Ø20 a llumenera a Alumbrados Varios, SA (Aluvisa) per uns imports de 1.252,87 euros i 3.154,00 euros (IVA exclòs) respectivament.

En total aquestes intervencions han tingut un cost de 38.571,69 euros.

El dia 13 de maig de 2022, l'Ajuntament de Masllorenç va demanar la inclusió d’aquestes actuacions a la línia 1 - Incendis Forestals i 2 - PAESC de la convocatòria de  subvencions de la Diputació de Tarragona per a la transició energètica i acció climàtica de l'any 2022.

Aquesta administració, per acord de la Junta de Govern del dia  4 d'octubre de 2022, va acordar concedir una subvenció de 7.348,17 per l’execució del projecte inclòs en la línia 1 i 33.255,07 euros pels de la línia 2.